การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าโปง อำเภอสบเมย เพื่อนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู