การประชุม กตปน. ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3