สพม.39 จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (MOU)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (MOU ) นำโดย ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทุกคน ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ร่วมคิด พาทำ พร้อมนำสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งกัลยาณมิตร สู่ค่านิยม “ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation Thoughts) ร่วมใจทำงาน (Value Teamwork) มีบริการเป็นเลิศ (Excellent Services)” ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39