สพป.สงขลาเขต 2 ประชุมกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

วันที่ 15  พฤษภาคม  2563  นายปราโมทย์  ส่งสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ได้มอบหมายให้ นางสาวชนภรณ์  อือตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  เป็นประธานการประชุม “ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ และการแข่งขัยสูงในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์

นางสาวชนภรณ์  อือตระกูล  รองผู้อำนวยการ ฯ  ได้เน้นย้ำให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติการประชาสัมพันธ์จากเดิมเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลาง  ถูกต้อง  และรวดเร็วกับสถานการณ์  เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาองค์กร และหน่วยงานต้นสังกัดคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป

การประชุมครั้งนี้มีนายพิษณุ  ธรรมรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบการประชุม  ประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว  โดย  ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ  จันทสโร  นักประชาสัมพันธ์