สพม.14 วางแผนติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

/ / นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง ) เปิดเผยว่า จากเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย และเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการ ให้ประชาชน เว้นระยะห่างทางสังคม โดยให้อยู่บ้าน เพื่อหยุดเชื้อ ส่งผลให้ระบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่มุ่งเน้นให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดกาเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลในรูปแบบที่หลากหลาย  และเลื่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ไปถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้ดำเนินการทดลองระบบการสอนทางไกลในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นี้

//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในสังกัด 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต และระนอง จึงได้วางแผนเตรียมการในการ ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการประชุมคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามฯ เพื่อวางแผนเตรียมการ และนิเทศ ติดตาม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติ  ในเรื่อง ช่องทางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่โรงเรียนเลือกใช้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ ON-SITE , ON-AIR และ ON-LINE  สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น สัญญาณอินเตอร์เน็ต สัญญาณดาวเทียม โทรทัศน์ที่เป็นสมาร์ททีวี โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในการรับชมของนักเรียน วิธีการจัดการเรียนการสอนของครู  รวมถึงความต้องการสนับสนุนอื่นๆ ของโรงเรียน ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในจังหวัดพังงา จำนวน 13 โรงเรียนก่อน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตและระนองจะมีการนิเทศติดตามแบบออนไลน์ และจะลงพื้นที่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป