ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันจันทร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และเยี่ยมบ้านนักเรียน  ณ  โรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑