สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน  13  อัตรา

////วันที่  18   พฤษภาคม  2563   ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่     จำนวน  13  อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกสังคมศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา วิชาเอกละ 1 อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 3  อัตรา และวิชาเอกคณิตศาสตร์ 8 อัตรา   โดยปฏิบัติตามหลัก Social distancing ในการเว้นระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากากอนามัย การคัดกรองผู้มารายงานตัว

นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจที่เป็นครู ยึดนักเรียนเป็นหลักในการทำงาน  โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานคือนักเรียน    มีความซื่อสัตย์ สุจริต   ยึดหลักการทำงานตามจรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป มีจิตอาสา  ซึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.กระบี่ มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นตัวตั้ง โดยทุกคนมีความสุขในการทำงาน และเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ    โดยน้อมนำเอาพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน     พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการนำศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9  “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 บ่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เป็นแนวทางกำหนดการดำเนินงานสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และใช้แผนการศึกษาชาติ 20 ปี สู่การสร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ การมีส่วนร่วม เตรียมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 เป้าหมายให้ประสบความสำเร็จ  2 ด้าน  คือ ด้านผู้เรียน 3R8C คือนักเรียนกระบี่สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 100% และด้านการจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนมีมาตรฐาน ทั่วถึง เท่าเทียม