สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนคณิตศาตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อร่วมวิเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนการเรียนรู้ โดยพิจารณามาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัด ต่อยอดจากการประชุมครั้งที่แล้ว โดยนางสาวปรานี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางคา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  ซึ่งมีนายสินธ์ ศรีพลพา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒