สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศ ติดตาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายมานพ คงเสนา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พิเศษ  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไพบูลย์  มูลดี นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว นางนฐพร วิชัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑    นิเทศ ติดตาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังในโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พร้อมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ปัญหา อุปสรรค ของผู้ปกครองในการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ติดตามพร้อมสรุปการเรียนการสอนออนไลน์ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ ดังนี้ นักเรียนขาดสื่อ อุปกรณ์ (โทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ) สัญญาณโทรทัศน์ช่องที่ถ่ายทอดไม่สามารถเปิดรับได้ นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับตา-ยาย ที่ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี ผู้ปกครองต้องไปทำงานนอกบ้านไม่มีผู้ดูแลกำกับในการรับชมการถ่ายทอด สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า-ไม่เสถียร และบางครอบครัวมีบุตร-หลาน หลายคนไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์พร้อมกันได้