สพม.28 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการเรียน

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม. 28 พร้อมด้วยนายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม. 28 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะกรรมการนิเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28