สพป.พิจิตร เขต 1 เยี่ยมเป็นกำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อ 18 พฤษภาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจ โรงเรียนบ้านนิคม และบ้านยางตะพาย ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนด้วยการนำสื่อนวัตกรรมไปมอบให้ผู้ปกครอง  ให้ความรู้นักเรียนถึงบ้าน นำความเข้าใจแนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกล การเรียนรู้โดยช่องทาง DLTV สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ กล่องทีวีดิจิทัล และรับทั้งปัญหาเพื่อนำสู่การแก้ไข