ติดตาม การองทดการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันที่ 18  พฤษภาคม  2563  ซึ่งเป็นวันแรกของการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  นายคำปุ่น  บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 ออกตรวจติดตามสถานศึกษาในสังกัดในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์  ณ ร.ร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” ร.ร.บ้านนาเกา  และ ร.ร.อนุบาลสุรินทร์   เพื่อรับทราบข้อมูล โดยพบปะสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาถึงบรรยากาศ  หรือปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ทั้งนี้ จากการออกตรวจเยี่ยม ท่าน ผอ.เขต ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ให้ความร่วมมือเอาใจใส่  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อนำข้อมูลที่ได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ