สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมจัดทำแผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการวางแผนการจัดทำแผนการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ ๔ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีครูไม่ตรงเอก และโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการประชุมครั้งที่แล้ว โดยนายภควัต ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์