“สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางกำหนดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร”

 

ห้องประชุมพระพรหมเวที นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ สพป.ครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำกรอบเนื้อหาการอบรมผ่านระบบออนไลน์ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย Digital Platform ครั้งที่ 1/2563 จัดโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้มอบแนวทางการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการ “ครุทุกคนต้องผ่านการพัฒนาอย่างน้อย 2 หลักสูตร” ต่อจากนั้นมอบหมาย นายมิน ประจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต เขต 1 ดำเนินการประชุมต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ดร. อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.สถานศึกษาในสังกัด ผอ.กลุ่ม และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความรู้สามารถของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สอดตล้องกับความต้องการความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทุกตำแหน่งทุกระดับ ให้เชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากร ได้ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ด้วย Digital อีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ และแบ่งคณะทำงานตามหลักสูตรแต่ละระดับช่วงชั้น แต่ละกลุ่มดำเนินการจัดกรอบเนื้อหาหลักสูตร ทั้งนี้ ในการประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เว้นระยะห่างในการนั่งประชม สวมหน้ากากอนามัย อุณหภมิร่างกายและแจกเจลล้างมือ อย่างเคร่งครัด

https://photos.app.goo.gl/YgG8pz7tkVdBLUzi6