สรุปผลโพลความคิดเห็นต่อแนวทางการสอบ O-NET

OBEC Poll ได้จัดทำโพลความคิดเห็นต่อแนวทางการสอบ O-NET เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมายจากสอบถาม ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป บุคลากรใน สพฐ. และครู มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 21,291  คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่  6 – 11 พฤษภาคม 2563  สรุปผลได้ ดังนี้

ข้อ

ประเด็น

ภาพรวมที่

เห็นด้วย

1

ควรใช้การสอบ O-NET เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานการจัดการศึกษาทั้งประเทศว่าเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่

    75.8%

2

รูปแบบของข้อสอบ O-NET ควรสอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ครอบคลุมพฤติกรรมและเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตร (ความรู้ความคิด ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ)

   94.6%

3

การสอบ O-NET ระดับ ป.6 , ม.3 ควรใช้วิธีการสุ่มหรือสมัครใจ ไม่จำเป็นต้องสอบนักเรียนทุกคน

      55.8%     

4

การสอบ O-NET ระดับ ม.6 ใช้การสอบทุกคน หากจำเป็นต้องใช้ผล O-NET
ในการคัดเลือกเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา

84.6%

5

นำผล O-NET ไปใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ไม่เน้นนำไปตัดสิน จัดลำดับ แข่งขัน ให้รางวัล โยกย้าย เป็นต้น

90.4%

6

นำผล O-NET ระดับชั้น ม.6 ไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

73.6%

7

รวมข้อสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 และวิชาสามัญ 9 วิชา ไว้ในฉบับเดียว

เพื่อลดจำนวนการสอบและลดความเครียดจากการสอบ

89.2%

8

ปีการศึกษา 2566 (3 ปีข้างหน้า) ไม่ใช้ O-NET ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว แต่ให้ใช้ GPAX* เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในห้องเรียน

88.8%