ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ นิเทศ ติดตามการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะศึกษานิเทศก์ออกนิเทศ ติดตามการทดลอง
การจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สถานศึกษาในสังกัด