สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และร่วมพิจารณาการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่นโครงการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อในสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน สู่อาชีพและการมีงานทำ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลน ยากจน และประสบปัญหาเดือดร้อน โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนานักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางจินตนา กฐินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้าง  ณ ห้องประชุม พุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒