โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

สพม.34 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับตัวแทนนักเรียนและคุณครู โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรสื่อสร้างสรรค์ระดับชาติ ระดับดีเด่น ตามโครงการงานสื่อวีดิทัศน์และภาพยนตร์สั้นเยาวชน สื่อเยาวชนสร้างสรรค์ Green Citizen of Lanna (GCOL) “คนเมืองวิถีเขียว” ชื่อผลงาน “วิถีน้ำ วิถีชีวิต”จากเครือข่ายสำนึกดี สังคมดี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 โดยทีมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ 1.นายยุทธนา ใจเมืองออน 2.นางสาวอัมญารินทร์ ปันปา 3. นางสาวอิสรีย์ อินตะพันธ์ 4.นางสาวจันทร์ฉาย แรงสมบน 5.นางสาวยุพาพร เพลินพัฒนาชน และคุณครูเนาวมาศ นามเมือง ครูที่ปรึกษา