ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากเชียร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน คณะครู ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านปากเชียร โรงเรียนบ้านบางพระ โรงเรียนวัดดอนรักษา และโรงเรียนวัดบ่อล้อ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งมอบเงินกองทุนส่งเสริมการศึกษามหาโชคลาภ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้เด็กชายธนภูมิ ขนานคล้าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช