สพม.35 ระดมความคิดจัดทำคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รอบ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมจัดทำร่างคู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมทันใจ

โดยนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน ระดมความคิดคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ร่วมพิจารณาร่างจัดทำคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  รอบ 2

ลัญจกร ผลวฒนะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของเรื่อง