สพม.24 ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายทวี ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน เกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24