สพป.ลพบุรี เขต 1 > ลพบุรี 1 ก้าวไกล ประชุมออนไลน์สื่อสารกัน ครั้งที่ 4/2563 ในประเด็นการอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

  1. โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สร้างผลงานนักเรียนที่ผลการทดสอบความรู้ระดับชาติ NT (National Test) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย 01 เป็นอันดับที่ 5 ของเขตพื้นที่ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 คน คือ ด.ช.วรพงษ์ พงษ์พา ป.3/4 ด.ช.นรัตถพล หลักเมือง ป.3/4 ด.ญ.ภูรยา ทำดี ป.3/4 ด.ช.วชิระวิชญ์ มะลิวัลย์ ป.3/6 และคะแนนสูงสุด วิชาภาษาไทย 97.5 คะแนน จำนวน 1 คน คือ ด.ญ.ขวัญข้าว เรืองฤทธิ์ ป.3/2
  2. โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
    • สร้างผลงานนักเรียนที่ผลการทดสอบความรู้ระดับชาติ NT (National Test) ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย ด้านภาษา เฉลี่ย 66 สูงกว่าปี 60 เฉลี่ย 1.82 ด้านคำนวณ 52.13 สูงกว่าปี 2560 เฉลี่ย 6.67 ด้านเหตุผล 57.55 สูงกว่าปี 2560 เฉลี่ย 6.14 รวมทั้ง 3 ด้าน 57.78 สูงกว่าปี 2560 เฉลี่ย 4.83 นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ด้านคำนวณ จำนวน 2 คน คือ ด.ช.ปฏิพัฒน์ กะตะเวที และ ด.ช.พีรพัฒน์ เมืองวงษ์
    • สร้างผลงานที่ได้รับโลห์รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนนักเรียนมากกว่า 2,000 คน รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ได้รางวัล 2 ปีซ้อน)
  3. โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สร้างผลงานที่ได้รับโลห์รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และเริ่มการประชุม “ลพบุรี 1 ก้าวไกล ประชุมออนไลน์สื่อสารกัน ครั้งที่ 4/2563” ในประเด็นการอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีนายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ โดยมีนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน สพป.ลพบุรี เขต 1 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 4 อำเภอ ที่ติดตามรับชมจากโรงเรียนต่าง ๆ  ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

โชติรส เทียนดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)