สพป.ลพบุรี เขต 1 > ส่งหนังสือแสดงความขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ให้การสนับสนุนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวณิชาภา บูรณพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าส่งหนังสือแสดงความขอบคุณนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ให้การสนับสนุนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี… น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางสาวณิชาภา บูรณพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)