สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ผ่านระบบทางไกล

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เพื่อมอบนโยบาย “หยุดเรียน แต่ไม่หยุด ความรู้” รูปแบบการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และการเตรียมความพร้อมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ และร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO  conference) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ซี่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประธานเขตคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดร่วมประชุมทางไกล (VDO  conference) ทางแอปพลิเคชั่น zoom หรือรับชมได้ที่https://www.youtube.com/channel/UChoUQdt8ra5I58Wh2OctsyQ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒