เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์

ด้วย สพฐ. จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ สพท. เพื่อจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับโรงเรียน จำนวน 2,343 โรงเรียน

ในการนี้ สพฐ. ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัด สพฐ. ร่วมประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ที่ทันสมัย ของ สพฐ.

ส่งผลงานได้ที่ comp63@obecmail.obec.go.th  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และจะประกาศผลในวันที่ 20 มิถุนายน 2563

รายละเอียดดังแนบ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว480 ถึง ผอ.สพป. ทุกแห่ง

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว481 ถึง ผอ.สพม. ทุกแห่ง

เอกสารแนบ โครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์