ร.ร.บ้านพระนอน เดินหน้าจัดการเรียนการสอนทางไกลยุคโควิด 19

ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2(สพป.เชียงใหม่ เขต 2) เผยถึงการจัดการเรียนการสอนทางไกล และการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มทดลองเผยแพร่ทางสื่อทั้ง 6 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 มานั้นโดยทางโรงเรียนบ้านพระนอนได้เตรียมความพร้อม และดำเนินการโดยของแนวทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด และยึดหลักของโรงเรียน 3 ประการ คือ 1.ต้องไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ปกครองในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การรับชม 2.ยึดหลักความเสมอภาค เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามศักยภาพของตนเอง 3.ยึดหลักสุขภาพของนักเรียนและครู โดยทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด โดยปัญหาที่พบคือ ผู้ปกครองไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน และบางครอบครัวไม่มีโทรทัศน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตในการรับชม

โดยก่อนที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) จะเริ่มออกอากาศ ได้มีการประชุมรับนโยบายและแนวปฏิบัติกับทางสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ,แล้วนำมาประชุมครูเพื่อเตรียมเอกสารใบงานตามรายวิชาและชั้นเรียนต่างๆ ,จัดการเตรียมระบบออนไลน์ให้พร้อม ,ตั้งกลุ่มไลน์สื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง, ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมารับเอกสารใบงานพร้อมทั้งอธิบายทำความเข้าใจการรับชมการเรียนการสอนจากสื่อต่างๆ, ให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อแนะนำนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ,หากนักเรียนมีปัญหาสามารถโทรศัพท์ หรือไลน์สอบถามกับครูประจำชั้นได้โดยตรง, โดยมีกรณีหนึ่งที่นักเรียนไม่มีผู้ปกครองดูแลเนื่องจากต้องออกไปทำงานนอกบ้าน และไม่มีเครื่องมือในการรับชมทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยจัดในมารับชมการเรียนที่โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีความจำเป็น เพราะไม่ต้องการให้เด็กขาดโอกาส พร้อมจัดสถานที่ให้เหมาะสมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด และจะมีประเมินผลการดำเนินการทุกสัปดาห์ เพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้ดีที่สุดก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป