สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายอดุลย์ เสือสราญ น.ส.คณิตศาสตร์ บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่บ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง และโรงเรียนวัดบ้านมุง พร้อมสำรวจข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กับคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนต่อไป