ผอ.สพม.20 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ. สพม. 20 ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารและโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยขอให้คุณครูทุกคนพร้อมเรียนรู้และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูลของเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นเพียงการทดลองการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น