สพม.35 เดินหน้าจัดการศึกษา ผ่านประชุมทางไกล ต้านภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ (Video Conference)  ด้วยระบบออนไลน์  ศูนย์เผยแพร่ข่าวสาร ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35 มีนางนภาพร แสงนิล และนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมเป็นประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

การประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงเรียนในสังกัด และร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. โดยรูปแบบการประชุมสามารถสื่อทางแบบสองทาง ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถซักถาม ผ่านระบบได้อย่างต่อเนื่องตลอดการประชุม ทำให้สามารถตรวจสอบความคมชัดของภาพ เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

 

อริญา วงศ์ชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง

กลุ่ม DLICT /เจ้าของโครงการ

Latest posts by วศินี วนรัตน์ (see all)