ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ และร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ และร่วมประชุม
ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑