++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และคณะได้ออกกำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู โรงเรียนบ้านใหม่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน++

<<วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 (ภาคเช้า) ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่ม ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ซึ่งได้มอบนโยบาย การรับทราบสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยมีจุดเด่นที่พบคือ โรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโดยจัดกลุ่มผู้เรียนตามชุมชนที่อยู่อาศัยและผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนที่ผู้ปกครองมีความพร้อมในการเป็นผู้ช่วยครูเพียง11.11 สถานศึกษาจึงได้จัดทำแบบฝึก รวมทั้งกำหนดตารางการพบปะผู้ปกครองเพื่อให้รายงานผลการเข้าเรียนต่อทางครูประจำชั้นเพื่อรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทุกวัน  จากการตรวจเยี่ยมในวันนี้ประสบปัญหาในด้านการรับชม ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในการรับชมย้อนหลัง หากนักเรียนทำแบบฝึกชุดใดไม่ได้หรือไม่ถูกต้องครูประจำชั้นจะเพิ่มเติมตอนมารับแบบฝึกชุดเดิมและมอบแบบฝึกชุดใหม่ ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาลให้ทำแบบฝึกที่ครูนำมามอบให้ผู้ปกครอง  ส่วนกรณีนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในทุกด้านจะมาเรียนร่วมกับเพื่อนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันโดยมีพี่สาวของนักเรียนที่มีความพร้อมเป็นผู้สอนเป็นผู้สอน ซึ่งทางสพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 จะได้นำผลมาพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไปผอ.รุ่งทิพย์ อนุเมธางกูร  ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//