ติดตามการเรียนออนไลน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ออกส่งมอบเอกสารการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทางสู่นักเรียนปลายทางทุกระดับชั้น พร้อมทั้งออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง พร้อมติดตามให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV  ซึ่งการเรียนผ่านทางออนไลน์ทำให้พบปัญหาหลายประการทั้งตัวนักเรียน ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานและอุปกรณ์ไม่ทันสมัยทำให้รับสัญญาณไม่ได้ ฯลฯ  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้….ชุลีพร/ข่าว