++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และคณะได้ออกกำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน++

<<< วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 (ภาคบ่าย) ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่ม ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้มอบนโยบาย การรับทราบสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยมีจุดเด่นที่พบคือ โรงเรียนมีการใช้Google Meetในการสื่อสารกับผู้ปกครอง เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนที่ผู้ปกครองมีความพร้อมมากในการเป็นผู้ช่วยครูถึงร้อยละ53.29 สถานศึกษาจึงต้องใช้การรายงานผลการเข้าเรียนจากผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ และพบว่าในการทดลองสอนมีนักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้เพียง ร้อยละ62.02 เนื่องจาก อินเทอร์เน็ตช้า เว็บ dlit เข้าไม่ได้  จานระบบ c band ที่บ้านเป็นระบบ SD จึงทำให้เข้าไม่ได้  และไม่มีคนดูแลนักเรียน เนื่องจากผู้ปกครองทำงานนอกบ้าน   และจากการตรวจเยี่ยมการสอนทางไกลในนักเรียนที่ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู พบว่าใช้แบบพี่สอนน้อง  ส่วนในนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในทุกด้านจะมาเรียนร่วมกับเพื่อนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยมีผู้ปกครองที่มีความพร้อมเป็นผู้สอน หากนักเรียนทำแบบฝึกชุดใดไม่ได้หรือไม่ถูกต้องครูประจำชั้นจะสอนเพิ่มเติมช่วงมารับแบบฝึกชุดเดิมและมอบแบบฝึกชุดใหม่ ซึ่งทางสพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 จะได้นำผลมาพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไป.. //รุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน