สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๖๐ คนลงมา และผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่ำกว่า ๔๐ คนลงมา เพื่อร่วมปรึกษาหารือการบริหารการและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๖๐ คนลงมา และแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่ำกว่า ๔๐ คนลงมา ผู้เข้าร่วมประชุมประชุมประกอบด้วย นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒