โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ( พ.ศ. 2559 – 2563 ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ระดับคุณภาพ ดีมาก โดยรับการประเมินเมื่อวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562