สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเงิน 40,000 บาท สนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.กันทรารมย์ ต้านโควิด 19 เป็นแห่งที่ 3

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1 ได้นำเงิน จำนวน 30,000 บาท ที่ได้จากการระดมทุนด้วยความสมัครใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไปมอบให้กับ นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์  เพื่อมอบต่อให้กับ นพ.อดุลย์ โบจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกันทรารมย์ เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้  และในโอกาสเดียวกันนี้ นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 40,000 บาท

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้หลายคนเป็นกังวล และคอยติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดถึงจำนวนผู้ติดเชื้อ และอัตราการเสียชีวิต รวมไปถึงการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้ออันตรายนี้ ขณะที่ความรุนแรงในการแพร่กระจายไปทั่วโลกกว่า 120 ประเทศ สำหรับประเทศไทยได้มีการแพร่ระบาดและรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ในขณะที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความรุนแรงมากไปกว่านี้ และในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน คือ หน่วยกล้าตายที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเท และเสียสละเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ จึงได้จัดทำโครงการ “น้ำใจครู สู้ภัยโควิด 19” ขึ้น เพื่อระดมเงินงบประมาณในการสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน และเพื่อส่งเสริมบุคลากรในสังกัด ให้มีคุณธรรม ตามคุณธรรมองค์กร “น้ำใจงาม วินัยเข้ม รับผิดชอบสูง” ซึ่งขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 2,800 คน จำนวนประมาณ 160,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรารมย์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย โรงพยาบาลวังหิน โรงพยาบาลพยุห์ โรงพยาบาลโนนคูณ และโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลพยุห์ จำนวน 20,000 บาท  และโรงพยาบาลยางชุมน้อย จำนวน 20,000 บาท/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว