สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ICT

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานด้าน ICT เพื่อการเรียนรู้ ๔ ประเด็นหลัก คือ ๑. การขับเคลื่อนงาน DLTV ๒. การวางแผนออกแบบสื่อการเรียนการสอนทางไกล แพลตฟอร์มทางออนไลน์ ๓. การช่วยเหลือแนะนำปรึกษาวิธีการใช้งานด้าน ICT ๔.การประสานความร่วมมือในการจัดการระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างบุคลลที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา ด้วยระบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒