การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการในการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารราชการที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

รายละเอียด

VDO Clip สพฐ. ยกเลิกเรียกเก็บสำเนาเอกสารทางราชการในทุกกระบวนงาน