การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่มีนักเรียนเข้าเรียนเกินแผนการรับนักเรียนที่กำหนด

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกินแผน      การรับนักเรียนที่กำหนด ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Google meet โดยมี นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รอง ผอ.สพม.22 ,นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563           ซึ่งดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 และพิจารณากำหนดวิธีสอบคัดเลือก โดยดำเนินการสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ สถานศึกษา ภายใต้แนวปฏิบัติของ               กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร