สพป.ตาก เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามการสอน(DLTV)ครบ100%

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล  ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการจัดการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอเมืองตาก และมอบหมายให้รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 ทั้ง 4 ท่าน ประกอบไปด้วย 1.นายภิรมย์ นิช่างทอง พร้อมคณะ เยี่ยมบ้าน และติดตามฯในเขตอำเภอบ้านตาก 2.นายวินัย เมฆหมอก พร้อมคณะ เยี่ยมบ้าน และติดตามฯในเขตอำเภอสามเงา  3.นายสมคิด มาหล้า พร้อมคณะ เยี่ยมบ้าน และติดตามฯ ในเขตอำเภอเมืองตาก 4.นาย สุทิน จันทรวรเชตต์ พร้อมคณะ เยี่ยมบ้านและติดตามในเขตอำเภอวังเจ้า พบปัญหาการรับชม บางบ้านไม่มีทีวี แก้ปัญหาด้วยการดูจากบ้านใกล้เคียง บางบ้านสัญญาณไม่ดี โดยให้เรียนรู้จากแบบฝึกทักษะ ใบงาน โดยมีครูประจำชั้นแต่ละโรงเรียนให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้กับนักเรียนเป็นรายกรณี.