สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้การต้อนรับนางลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. พร้อมคณะในการตรวจราชการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้การต้อนรับนางลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประธานคณะกรรมการ นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ นางสาวศศิรภัทร พิพัฒนธนพงศา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. กรรมการและเลขานุการ เพื่อรับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การตรวจสอบความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เพื่อสำรวจ รวบรวม ข้อมูลการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ก่อนเปิดเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)