สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ รายการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบไฟฟ้าประปา ภายในอาคารเรียนอาคารประกอบ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบไฟฟ้าประปาภายในอาคารเรียนอาคารประกอบสามารถใช้งานได้ตามปกติ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยมี นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดร่วมประชุมพิจารณา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ให้โรงเรียนดำเนินการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ ตามแนวทางการเสนอของบประมาณซ่อมแซม ดังนี้ โรงเรียนที่มีนักเรียน ๑,๕๐๐ คนลงมา โรงเรียนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท , โรงเรียนที่มีนักเรียน ๑,๕๐๑ คนขึ้นไป โรงเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท , รายการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น , รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ภายในโรงเรียน , รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุด , การซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ให้เรียงลำดับความสำคัญ (อาคารเรียน , ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน , โรงอาหาร , บ้านพักครู , รายการอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน) โดยให้โรงเรียนส่งเอกสารการเสนอขอจัดตั้งงบงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓