สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ PLC การรับบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจขของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการสำนักงานเขขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

22  พฤษภาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการและ PLC การรับบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต