ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการจัดประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม. 28 พร้อมด้วย ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม. 28 และคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคการจัดประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28