ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมพร้อมจัดทำหลักสูตรออนไลน์

✍️วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ จำนวน ๑๓ หลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางวัชรากร เคยบรรจง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด