สพป.ชลบุรี เขต 3 : ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) จนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ได้ดำเนินการประสานกับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๘๑ โรงเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และตามบริบทของโรงเรียน โดยเตรียมใบงาน ใบความรู้ ชุดแบบฝึกหัดให้เด็กนักเรียนทำควบคู่กับการเรียนออนไลน์ จะใช้วิธีการสื่อสารผ่านทางไลน์ ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งการสื่อสารกับเด็กนักเรียน คุณครูของโรงเรียนแบ่งไปตามสาย เพื่อไปให้ความรู้และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถเข้าถึงการเรียนการสอน   http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/main.html