สพม.34 ประชุมจัดทำขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 80 คน เพื่อกรอกข้อมูลบันทึกรายการในระบบเป็นรายบุคคลในระบบ Pensions’ Electronic Filing ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2563 (ทุกวันเสาร์) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่