เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ซึ่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือผู้ช่วยเหลือและให้คําปรึกษานักเรียน ให้ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษา สังคม และอารมณ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยทํางานร่วมกับครู ผู้ปกครองและ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น