ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่  22  พฤษภาคม  2563  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน  ในเขตบริการ  ร.ร.อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)เพื่อติดตามการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของ  กระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)   โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน Learn From Home  ตามความพร้อมของผู้เรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่