ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/ 2563

          วันที่  21  พฤษภาคม  2563  เวลา  13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/ 2563  ณ  ห้องประชุมจรัณยานนท์  โดย นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธาน  นางวิมลมาลย์  รินไธสง  ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (2563 – 2565) มาตรการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  เพื่อนำเสนอ กศจ. โดยมี  ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ที่มีส่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  ร่วมประชุมครั้งนี้